ALGEMENE VOORWAARDEN:  VLOEREN D’HONDT – KBO nr. 0432.113.719

Art1: De opgenomen hoeveelheden in de prijsofferte zijn steeds forfaitair voor wat de leveringen betreft. Voor bijkomende werken wordt ofwel een bijkomende prijsofferte opgemaakt ofwel worden deze in regie verrekend. Het is de bouwheer, architect of hoofdaannemer die hierom verzoekt. Wijzigingen of meerwerken kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen.

Art2: De geldigheid van de offerte is 1 maand. Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule:

p = P x (0,40 s + 0,40 i + 0,20)

S X I

“P” is het bedrag van de uitgevoerde werken en “p” is het herziene bedrag.

“S” is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; “s” is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was.

“I” is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. “i” is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.

Art3: Onze werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanbevelingen van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het bouwbedrijf, o.a. de technische voorlichtingsnota’s 189, 193, 237, en alle andere van toepassing zijnde TV zowel bestaande als  deze die nog zullen verschijnen, alsmede de reglementen op overheidsopdrachten, onverminderd de hierna volgende bepalingen:

a) Vloeren en bekledingen van welke aard ook worden opgemeten naar hun werkelijke oppervlakte tussen naakt metselwerk. Openingen van minder dan 0,50 m²worden niet afgetrokken. Iedere opening met een oppervlakte tussen 0,50 m²en 3 m²wordt enkel afgetrokken voor 3/4 van die oppervlakte.

b) Bij niet haakse en niet evenwijdige elementen (afwijking meer dan een 0,5 cm per lm) wordt per strekkende meter een meerprijs aangerekend van 10% van de handelswaarde van de tegels (prijs per m²).

c) Bij levering en plaatsing van hulpstukken, nl. sterfputten, kaders voor controleputjes, vloermatten, roosters enz. of uitwerken van kolommen, vloerdozen, … wordt per stuk een toeslag aangerekend zonder dat de door die hulpstukken ingenomen oppervlakte in mindering wordt gebracht.

d) De lokalen met scheidingswanden vb. douchecellen, waslokalen, enz. worden gemeten volgens hun grootste lengte. De dikte van de scheidingswanden wordt dus nooit afgetrokken en dit zowel voor vloer – als muurbekledingen. De beklede dikte van de scheidingswanden wordt aan het dubbele van de prijs verrekend.

e) De kleur der voegen van wand – en vloertegels is grijs (bleekgrijs) of wit. Bij een gekleurde voeg wordt een meerprijs aangerekend.

f) Allerhande kleinere werken die niet kunnen uitgevoerd worden met het hoofdwerk, bv. aansluiten van plinten, opvullen en vloeren put nutsleidingen, aansluiten faience na het achteraf plaatsen van het bad, enz. worden in regie verrekend.

g) De soepele voegen in een betegeling moeten regelmatig gecontroleerd en – indien nodig – onderhouden of vervangen worden. Deze controle bestaat uit een visuele inspectie van de kitvoeg en van de hechting aan de aangrenzende tegels of andere materialen. De hechting kan namelijk loskomen door de minimale beweging van de ondergrond. Bij binnenvloeren moet de eerste controle één jaar na de uitvoering van de kitvoeg plaatsvinden en vervolgens om de drie jaar uitgevoerd worden. Bij buitenvloeren gebeurt deze controle best jaarlijks. Indien de soepele voegen de afdichting moeten verzekeren (bv. aansluiting tussen de betegeling en de douche- of badkuip), moeten ze op permanente basis onderhouden worden en indien nodig tijdig vervangen worden. Dit onderhoud valt dus niet onder garantie. Wij kunnen deze herstellingen uitvoeren aan regietarief + kosten klein materiaal.

Art 4: De bouwheer verklaart aan de aannemer dat het hem toevertrouwde werk volledig overeenstemt met de stedenbouwkundige voorschriften en de officieel goedgekeurde plannen.

Art 5: De opdrachtgever verplicht er zich toe te zorgen dat de te bevloeren gedeelten kunnen afgesloten worden en uitsluitend ter onzer beschikking staan van bij de aanvang van de werken tot tenminste  5 dagen na het opgieten van de voegen. Bovendien verbiedt hij alle werk dat trillingen in de steunvlakken kan teweegbrengen tot minstens 3 weken na de uitvoering. De aannemer wijst iedere aansprakelijkheid af zo die instructies niet worden opgevolgd.

Art 6: Aan de aannemer worden geen kosten aangerekend van welke aard ook. Elektriciteit en water zijn gratis ter beschikking. Indien de aannemer moet instaan voor het verwijderen van zijn resten, afval, en dergelijke dan zal de afvalverwerkingskost vermeld op de offerte aangerekend worden. Als de klant instaat voor de afvalverwerking dan moet dit bij goedkeuring van de offerte vermeld worden.

Art 7: Indien de opdrachtgever zelf instaat voor de levering van de materialen zoals vloeren, faience, plinten, enz. dan valt de verticale verplaatsing ervan ter zijnen laste. De horizontale verplaatsing is ten laste van de aannemer.

Art 8: De aannemer mag veronderstellen dat alle ter beschikking gestelde gedeelten gekeurd zijn en aan de gestelde eisen voldoen om een perfecte en technisch verantwoorde uitvoering mogelijk te maken. Deze keuring omvat op zijn minst: nazicht van peilen, onderzoek naar de geschiktheid  van de te bekleden ondergronden (soort, samenstelling, effenheid enz.), hoogten van buizen enz.

De aannemer is nooit verantwoordelijk voor onregelmatigheden die veroorzaakt zijn door slechte of mindere uitvoeringen van derden, en in het algemeen voor alle stoornissen die niet aan de aannemer of zijn personeel te wijten zijn.

Het risico van de materialen en van het werk worden overgedragen op de bouwheer of de hoofdaannemer vanaf de aanvang der werken.

Zelfs na hun incorporatie blijven de verkochte en geplaatste materialen eigendom van de aannemer totdat de overeengekomen prijs volledige betaald wordt.

Art 9: Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze uitvoeringstermijnen in werkdagen vastgelegd. Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.

De in de overeenkomst bepaalde uitvoeringstermijnen worden in verhouding opgeschort voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten:

a) indien de werken van de aannemer vertraging ondergaan veroorzaakt door andere werkzaamheden, door de opdrachtgever of zijn aangestelden;

b) in geval van overmacht zoals bijvoorbeeld, docht niet exhaustief: mobilisatie, oorlog, oproer, staking, gebrek aan personeel of aan materialen, transportmoeilijkheden, slecht weer, nieuwe wettelijke bepalingen die aanleiding geven tot verlenging van de uitvoeringstermijn, alsmede alle belemmeringen die de aannemer kan verantwoorden;

c) bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden;

De werkschorsingen door toedoen van de opdrachtgever en die verband houden met de gevallen bedoeld in a) en c) geven de aannemer het recht alle daaruit voortvloeiende kosten te factureren zoals wachturen, transport, diefstal, beschadiging, enz. De hierboven aangehaalde feiten worden schriftelijk (zoals bv. Aangetekende zending, per gewone brief, mail, werfverslagen, dagboek der werken, sms, WhatsApp, …) ter kennis gesteld van de medecontractant.

Art 10: Binnen 15 dagen na het einde van de werken gaat de opdrachtgever over tot de voorlopige oplevering. Hij bevestigt die voorlopige oplevering schriftelijk onder vermelding van zijn eventuele opmerkingen ten aanzien van de uitvoering van die werken. Wordt aan die voorwaarden niet voldaan, dan wordt de voorlopige oplevering geacht te hebben  plaatsgehad. Geldt als voorlopige oplevering de inbezitneming van de werken zonder dat de opdrachtgever uitdrukkelijk en gegrond voorbehoud maakt of het nalaten om deel te nemen aan de voorlopige oplevering na hierom verzocht te zijn..

De definitieve oplevering gebeurt drie maanden na de voorlopige oplevering, zonder andere formaliteit dan het verstrijken van de termijn.

Art 11: Tenzij anders overeengekomen, geschieden de betalingen als volgt:

  • Een eerste voorschot van 30% van de totale forfaitaire of vermoedelijke waarde van de werken bij bestelling. Korting voor contant 2% wordt niet aanvaard.
  • Tijdens de uitvoering, wekelijks opeenvolgende schijven in verhouding tot de waarde van de uitgevoerde werken.

De btw, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de medecontractant.

De facturen moeten worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum, zo niet zullen de nog verschuldigde bedragen, van rechtswege en zonder aanmaning, een intrest opbrengen van 1,25% per maand, en  verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 125 EUR. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag heeft tot gevolg dat alle andere reeds opgemaakte of nog op te maken facturen per direct invorderbaar worden.

Art 12: Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 30% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen

Art 13: Voor betwistingen zijn alleen de rechtbank van het arrondissement Oudenaarde bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.